Preguntes freqüents

 

El TubVerd

 

Què és el TubVerd?

El TubVerd és una xarxa urbana de distribució de fred i calor que aprofita l'energia resultant dels processos de tractament de residus del CTRSUM (Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme) i de l’EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Mataró).

El vapor i el biogàs que generen aquestes infraestructures són transformats pel TubVerd en energia tèrmica que es distribueix per la xarxa i s’utilitza principalment per a la producció d'aigua calenta i climatització en els edificis connectats (equipaments públics, sanitaris, esportius, educatius, industrials, terciaris i domèstics).

TubVerd substitueix el consum de combustibles fòssils, com ara els derivats del petroli o el gas natural, convertint-se en una solució energètica local respectuosa amb el medi ambient, que minimitza les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Com funciona el TubVerd a la llar?

El funcionament del TubVerd és similar al d’una calefacció domèstica clàssica: l’edifici TubVerd seria l’equivalent a la caldera d’una casa i els edificis i equipaments connectats a la xarxa serien els radiadors. Aquests edificis i equipaments disposen d’una sala tècnica on la xarxa de TubVerd arriba amb dos circuits tancats de canonades: un d’aigua freda i un altre d’aigua calenta. Mitjançant uns bescanviadors de fred i calor es transfereix l’energia tèrmica del TubVerd als circuits interiors de l’edifici.

Cada habitatge o local de l’edifici disposa d'un mòdul propi per a la transferència, regulació i mesura de l'energia tèrmica subministrada. D'aquesta manera s'aconsegueix cobrir de manera instantània les demandes individuals d'aigua calenta i climatització.

Quins avantatges té el TubVerd?

- És més sostenible que les alternatives convencionals, disminueixen  les emissions de CO2

- No és necessari contractar tanta potència a les comercialitzadores elèctriques.

- Millora  la classificació energètica de l’edifici

- Es guanya espai als habitatges  o locals, ja que no es necessita cap caldera, bomba de calor, acumulador, etc. Amb un mòdul tèrmic n’hi ha prou.

- Es disposa d’aigua calenta instantània, les 24 hores dels 365 dies de l’any.

- Té el mateix cost durant tot el dia.

- Es redueixen els riscos associats a les instal·lacions de gas

TubVerd és més econòmic que l’alternativa convencional?

El TubVerd està calculat perquè sigui més econòmic que l’alternativa convencional de caldera de gas o bomba de calor, tot i que el seu cost no és l’avantatge principal.

 

Manteniment

 

La instal·lació de climatització i aigua calenta dels edificis pertanyen a TubVerd?

No, totes les instal·lacions a partir de la brida o soldadura que connecta la xarxa general del TubVerd amb les canonades de l’interior de l’edifici, tot just al llindar intern de la parcel·la, són comunitàries. Aquestes instal·lacions inclouen les canonades fins a la sala tècnica, tots els equips de la sala tècnica i les canonades de distribució interior de l’edifici que arriben fins als mòduls tèrmics de cada usuari. El mòdul tèrmic i les instal·lacions interiors de cada habitatge són propietat de la persona que contracta el servei.

La instal·lació de la climatització i aigua calenta dels edificis necessiten manteniment?

Sí, com qualsevol instal·lació tèrmica o maquinària de producció de calor o fred, la subestació de bescanvi tèrmic situada a la sala tècnica necessita d’un manteniment preventiu segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Aquest manteniment, l’ha de realitzar una empresa instal·ladora o de manteniment autoritzada.També és recomanable que a les instal·lacions particulars de cada habitatge, se’ls faci un manteniment que garanteixi el seu correcte funcionament.

TubVerd fa el manteniment de les instal·lacions de climatització i aigua calenta dels edificis ?

No, TubVerd és el servei de subministrament d’energia tèrmica, gestionat per Aigües de Mataró. Com a empresa subministradora, TubVerd vetlla pel manteniment de la xarxa general i de les instal·lacions de generació d’energia.

Les instal·lacions interiors dels edificis són responsabilitat dels seus propietaris i, com passa amb altres sistemes de climatització, el manteniment l’ha de fer una empresa instal·ladora o de manteniment autoritzada.

Què he de fer si detecto un problema en el funcionament de la instal·lació?

La comunitat de veïns ha de contractar una empresa instal·ladora o de manteniment que realitzi el manteniment preventiu de les instal·lacions comunes i que pugui prestar assistència en cas d’avaria.

 

Gestions

 

Què es necessita per tramitar l’alta d’un habitatge o un local?

Per a ús domèstic:

- Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer) a nom de la persona sol·licitant.

- DNI  / NIF / NIE de la persona titular o de la persona administradora de la societat.

- Escriptura de constitució de la societat, en cas que el titular del contracte no sigui una persona física.

- CIF de l’empresa, si s’escau.

- Número de compte corrent.

- Cèdula d’habitabilitat vigent.

- Autorització i DNI de la persona autoritzada, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.

Aquest tràmit no comporta cap despesa econòmica.

 

Per a ús no domèstic:

- Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació del recinte o local a contractar (escriptura de propietat o contracte de lloguer).

- Escriptura de constitució de la societat, en cas que la titularitat del contracte no sigui d'una persona física.

- CIF de l’empresa, si s’escau.

- DNI  / NIF / NIE de la persona titular o de la persona administradora de la societat.

- Número de compte corrent.

- Llicència d’activitat o comunicació prèvia.

- Autorització i DNI de la persona autoritzada, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.

- Comunicació de la lectura dels comptadors de calor i de fred.

Aquest tràmit no comporta cap despesa econòmica.

Què es necessita per canviar la titularitat del contracte d’un habitatge o d'un local?

Per a ús domèstic:

- Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte de lloguer) a nom de la persona sol·licitant.

- DNI  / NIF / NIE de la persona titular o de la persona administradora de la societat.

- Escriptura de constitució de la societat, en cas que la titularitat del contracte no sigui d'una persona física.

- CIF de l’empresa, si s’escau.

- Número de compte corrent.

- Cèdula d’habitabilitat vigent.

- Autorització i DNI de la persona autoritzada, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.

- Comunicació de la lectura del comptador de calor i fred.

Aquest tràmit no comporta cap despesa econòmica.

 

Per a ús no domèstic:

- Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació del recinte o local a contractar (escriptura de propietat o contracte de lloguer).

- Escriptura de constitució de la societat, en cas que la titularitat del contracte no sigui d'una persona física.

- CIF de l’empresa, si s’escau.

- DNI  / NIF / NIE de la persona titular o de la persona administradora de la societat.

- Número de compte corrent.

- Llicència d’activitat o comunicació prèvia.

- Autorització i DNI de la persona autoritzada, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.

- Comunicació de la lectura dels comptadors de calor i de fred.

Aquest tràmit no comporta cap despesa econòmica.

Què es necessita per tramitar la baixa d’un habitatge o un local?

- DNI  / NIF / NIE de la persona titular del contracte o de la persona que l’administra.

- Document acreditatiu de la constitució de la societat (si s’escau).

- Autorització i DNI de la persona  autoritzada, en cas que el titular no sigui la persona que fa la gestió.

- Comunicació de la lectura dels comptadors de calor i de fred.

Quan tindré el servei de TubVerd, un cop efectuada l’alta?

Per a poder fer efectiva l’alta de TubVerd, cal que l’habitatge tingui els serveis d’aigua i d’electricitat operatius. Quan la clientela  notifica que ja disposa d’aquests subministraments, un operari, farà l’alta en unes 48 h, aproximadament.

Per a fer l’alta al TubVerd, és necessària la presència d'una persona per a poder comprovar allà mateix, el correcte funcionament de la producció d’aigua calenta sanitària i de la climatització.

 

 

Facturació i Lectures

 

Amb quina freqüència s’emeten les factures de TubVerd?

Les factures s'emeten mensualment i es factura el consum del mes anterior.

Les lectures de les factures, són reals o estimades?

Les lectures de les factures són reals i principalment es fan de manera telemàtica, l’últim dia del mes. Es facturarà una lectura estimada, si no es disposa de lectura telemàtica i tampoc ha estat possible fer una lectura allà mateix. Aquesta lectura estimada quedarà regularitzada en el següent període en què es disposi d’una lectura real.

Com es pot facilitar la lectura d'un comptador que no s’ha pogut llegir per tele-lectura?

Les lectures reals es poden facilitar a través dels següents canals:

- Entrant a  l'Oficina Virtual del nostre web, fent clic aquí, i accedint al procediment.

- Enviant un  correu electrònic a amsa@aiguesmataro.cat, indicant el número de contracte o l’adreça del subministrament  i adjuntant una fotografia dels dos comptadors d'energia de calor i fred, on es vegi clarament el número de comptador i el consum (kWh).

- A través de WhatsApp 637881506, indicant el número de contracte o l’adreça del subministrament i adjuntant una fotografia dels dos comptadors d'energia de calor i fred, on es vegi clarament el número de comptador i el consum (kWh).

Com es calcula la factura?

La factura consta de dos trams, el tram fix i el  tram variable.

El tram fix garanteix la disponibilitat del servei i el tram variable, s’obté a partir de l’energia útil consumida per cada habitatge o local.

El TubVerd no té cap consum d’aigua, només es factura energia tèrmica útil.